Giới hạn truy cập

Trang web này được thiết kế để có thể truy cập lẫn tương thích với các công nghệ phù hợp thông thường dành cho người dùng khuyết tật, bao gồm phần mềm đọc màn hình và phóng to màn hình. Nhằm cải thiện khả năng tiếp cận, chúng tôi đã phát triển trang web, để trong bất kỳ trường hợp, phù hợp với hướng dẫn khuyến cáo của World Wide Web Consortium (W3C) và Web Accessibility Initiative (WAI).

Chúng tôi luôn tiếp tục kiểm tra và chỉnh sửa trang web này so với giới hạn truy cập. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các giới hạn truy cập của chúng tôi hoặc có vấn đề về truy cập vào website này, xin vui lòng liên hệ với chúng tô.

Điều hướng trang Web

Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng trang web có nội dung hữu ích, được đặt ra để điều hướng một cách dễ dàng

Hình ảnh

Tất cả các hình ảnh theo ngữ cảnh được sử dụng trong trang web này kết hợp mô tả văn bản ngắn gọn luân phiên có thể đọc được bởi các công nghệ phổ biến phù hợp, chẳng hạn như phần mềm đọc màn hình (thông qua thuộc tính ALT). Đồ họa trang trí có thể không kết hợp một cách hoàn toàn với mô tả như vậy (tức là thuộc tính ALT trống rỗng). Hình ảnh phức tạp có thể bao gồm nhiều mô tả ý nghĩa hơn thông qua thuộc tính LONGDESC hoặc chú thích để giải thích ý nghĩa của từng bức ảnh khi đọc màn hình.

Thiết lập trình duyệt

Nếu bạn muốn thay đổi cách thức duyệt trang web này, ví dụ cỡ chữ hoặc màu sắc chữ của hyperlink, bạn có thể sử dụng các thiết lập trong trình duyệt web của bạn. Trong các phiên bản gần đây của Internet Explorer:

Áp dụng vĩnh viễn các thay đổi về phông chữ và màu sắc:

 1. Trên menu Tools của trình duyệt chọn 'Internet Options'
 2. Trên tab General, chọn 'Accessibility'
 3. Click vào ba ô này sẽ hiển thị dấu tích chọn
 4. Click chọn 'OK' để phóng to văn bản
 5. Trên menu Tools của trình duyệt chọn 'Internet Options'
 6. Trên tab General, chọn 'Accessibility'
 7. Chọn tick vào ô 'Ignore front sizes specified on web page'
 8. Click 'OK'
 9. Trên menu của trình duyệt chọn 'View'
 10. Click chọn 'Text size'
 11. Chọn kích cỡ văn bản

Thay đổi màu sắc chữ của văn bản:

 1. Trên menu Tools của trình duyệt chọn 'Internet Options'
 2. Trên tab General, chọn 'Color'
 3. Bỏ chọn tick ô 'Use windows colors'
 4. Nhấn chọn ô kế bên ô 'Text' và chọn lựa một màu sắc
 5. Click 'OK'
 6. Để chặn các hình ảnh và đồ họa xuất hiện
 7. Trên menu Tools của trình duyệt chọn 'Internet Options'
 8. Trên tab Advanced, cuộn xuống đến đề mục 'Multimedia'
 9. Bỏ chọn các tùy chọn đồ họa 'Animations', 'Video', 'Picture' và 'Images' bằng cách click vào các ô này để bỏ mục đã chọn
 10. Click 'Apply', sau đó chọn 'OK'

Thay đổi kích cỡ cửa sổ

 1. Trên menu View của trình duyệt chọn 'Full screen' hoặc nhấn phím F11
 2. Để thay đổi màu sắc của link được hiển thị trên màn hình
 3. Trên menu Tools của trình duyệt chọn 'Internet Options'
 4. Trên tab General, chọn 'Accessibility'
 5. Click vào ô 'Select ignore colors specified on Web pages' (nên có tick)
 6. Click 'Ok'
 7. Chọn tab 'General' và click vào ô 'Colors'
 8. Bỏ chọn tick ô 'Use hover colors' (không nên có tick)
 9. Chọn ô 'Visited' và lựa chọn màu sắc phù hợp với bạn nhất, click 'OK'
 10. Chọn ô 'Not Visited' và lựa chọn màu sắc phù hợp với bạn nhất, click 'OK'
 11. Chọn 'OK' cho mục 'Colors'
 12. Chọn 'OK' cho mục 'Internet Options'